انتشار کتاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۵ کد : ۴۶۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۲۲
انتشار کتاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

کتاب "شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)" که پیش از این در شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی ساوه مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود، با آرم دانشکده علوم پزشکی ساوه منتشر شد. 
 

پدیدآور: محسن فلاحتی، علی کریمی، مهرداد دهداری، فرهاد صالحی

معرفی کتاب:

ارزیابی عملکرد در یک سیستم مدیریتی به عنوان یکی از عناصر و مولفه های اصلی در راسـتای ارتقاء وضعیت سیستم مورد توجه مدیران ارشد سازمان میباشد. بنابراین داشتن ابـزار مناسـب و قابـل اعتماد جهت اندازه گیری و ارزیابی عملکرد، سهم زیادی در پیشبرد اهداف و استراتژی های کسب و کار سازمانها دارد. امروزه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیسـت بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین عناصر مدیریتی سازمانهای تولیدی و صنعتی محسوب میگردد که عملکرد ایـن واحـد بـرای مـدیران ارشد سازمان مهم بوده و خروجی عملکرد میتواند در اعتبار سازمان تاثیر بـه سـزایی داشـته باشـد. در سالهای اخیر بسیاری از صنایع و سازمانها با اسـتقرار اسـتاندارهای مـدیریتی از قبیـل ، ISO 14001 HSE-MS ،OHSAS 18001و غیره سعی بر نظامند نمودن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محـیط زیست سازمان خود داشتهاند. این در حالی است که نه در کشور ما بلکه در دنیا اثربخشی اسـتقرار ایـن سیستمها به علت تاثیرپذیری از فاکتورهـای مختلـف حـین ارزیـابی و ممیـزی مـورد بحـث و چـالش میباشد. این کتاب شامل موضوعاتی از قبیل چالشهـای حـوزه ارزیـابی عملکـرد ،HSEرونـد تکامـل شاخصها، مدلهای مختلف تدوین شاخصها و انـواع شـاخصهـای ارزیـابی عملکـرد، HSEحاصـل از مطالعات مختلف در دنیا و مطالعات خود نویسندگان کتاب میباشد. این کتاب به مدیران و کارشناسـان HSE صنایع کمک میکند تا بر حسب نوع عملیات و میزان بلوغ سازمانی، مدل ارزیابی عملکـرد HSE مربوط به سازمان خود را طراحی و براساس آن شاخصهای اندازه گیری عملکرد در سه حوزه بهداشـت، ایمنی و محیط زیست را تدوین و انتخاب نمایند.

کلید واژه ها: HSE


نظر شما :